Hovesaken er grunnen til at Hovelista ble etablert og det er hensynet til natur, miljø og biologisk mangfold som først og fremst forener medlemmene på lista. Men vi kan ikke tilbringe fire år i bystyret uten en mer helhetlig politikk. I stedet for å ta utgangspunkt i høyre- og venstreideologier for å lage denne politikken, har vi valgt å ta utgangspunkt i respekt for Arendals innbyggere og deres velferd.

Respekt fordrer lydhørhet og innebærer å gi velgerne en reell innflytelse på det som vedtas i bystyret. Vi ønsker å være relevante for kommunens innbyggere, dvs. ta opp saker som betyr noe for dem og gjøre alt vi kan for å innfri våre valgløfter. Hovelista vil være saksorientert, og søke samarbeid på tvers av partipolitiske skillelinjer. Vi ønsker en åpenhet i saksbehandling, inkluderende kultur og inviterer til engasjement, dialog og samarbeid.

 

Bevar Hoveodden

Vi ønsker å bevare Hove som vårt eget rekreasjonsområde – ikke selge og leie det bort til private. Vår adgang til området skal være fri og gratis. Folk trenger fredfylte, grønne områder de kan oppsøke uten kjøpepress.

Hovelista vil:

 • Annullere alle avtaler inngått med Hove Canvas AS

 • Oppløse Hove Drift og Utvikling AS

 • Bevare Hove som et gratis rekreasjonsområde for alle

 • Beholde kafé og toaletter på stedet

 • På sikt ønsker Hovelista at Hove campingområde blir innlemmet i Raet Nasjonalpark

Opprydding i kommunal styringspraksis

Det som har skjedd, viser at verken et AS eller et kommunalt foretak er egnet som styringsorgan for Hove. Området er et altfor fristende objekt for investorer. Forvaltningen av Hove bør derfor legges under kommunens direkte kontroll.

 • Hovelista ønsker en gjennomgang av kommunens aksjeselskaper og kommunale foretak for å undersøke deres mandater, vedtekter, resultater og styringsprosedyrer. Formålet er å sikre en forsvarlig styring av dem gjennom kommunestyret.

 • Alt for mange saker behandles med for korte frister og uten at bystyret har nok innsikt i saken. Vi ønsker å innføre krav til korte, men presise oppsummeringer, og innføre rutiner for å utsette saker som ikke er tilstrekkelig forberedt.

Forsvarlig styring fordrer generelt at arbeidsgiveransvaret tas mer på alvor. De folkevalgte må løpende sikres tilstrekkelig opplæring til å møte både egen administrasjon og næringsutviklere på en kompetent måte.

 

Boligbygging

Arendal kommune overregulerer nå areal til boligbygging langt utover det reelle behovet. Regulering, eiendomsutvikling og boligbygging synes å finne sted i en kontinuerlig prosess uten hensyn verken til behovet for boliger eller naturen.

 • Hovelista mener at fremtidig boligbygging skal finne sted langs kollektivaksene og som fortetting av eksisterende boligområder, og i tråd med reell befolkningsvekst.

Med Marisberg har kommunen lagt beslag på et nydelig naturområde med stor artsrikdom. Det ligger ikke ved en kollektivakse og belastningen på Tromøybroa nærmer seg allerede smertegrensen.

 • Hovelista mener salget der bør stoppes når boligene i trinn 1 er solgt. Dersom man trenger areal til å erstatte de boligene som ikke blir oppført, synes industriområdet på Pusnes å være langt bedre egnet.

 • Vi ønsker å revurdere det reelle behovet for 250 nye leiligheter på His.

 

Miljøvern

Arendal har med sin beliggenhet og sitt klima en stor artsrikdom. Skal vi ha en levende natur, så må hensynet til fungerende biotoper vektlegges i langt sterkere grad enn i dag. Vi er opptatt av det lokale miljøet og vil arbeide for klare markagrenser i alle bydelene og sikre at det blir tatt større hensyn til naturen og dyrelivet ved alle utbyggingsprosjekter. Arendal kommune med sin historie og identitet, har et særskilt ansvar for å ivareta vår kystkultur.

 • Enhver bør ha adgang til grøntområder og/eller uberørt natur i gangavstand fra sitt bosted

 • Hovelista vil innføre markagrenser i alle bydelene

 

 

 

Kommunale basistjenester

Hovelista ønsker:

 • At kommunen prioriterer høy kvalitet på alle sine basistjenester

 • Forutsigbare tjenester fra plan- og bygningsetaten – reell likhet for loven

 • Hovelista vil sikre trygg ferdsel for kommunens innbyggere i sentrum og i bydelene

 • Hovelista krever en oppbemanning av eldreomsorgen til samme nivå som de øvrige kommunene i KOSTRA gruppen og en større grunnbemanning i heltidsstillinger

 • Hovelista ønsker å sikre 0-toleranse for mobbing i alle kommunens skoler og barnehager

 

Kultur og idrett

Kultur- og idrettstilbudet må videreutvikles og styrkes. Vi vil jobbe for tilbud som er bredt utformet. Kultur- og idrett er dessuten viktig for inkludering og integrering. Vi ønsker å støtte lokale fritidsklubber og ungdomshus.

 • Hovelista vil sikre videre drift av Munkehaugen.

 

Lokale påvirknings-

muligheter

Lokal forankring er en forutsetning for gode beslutninger og for at beslutninger kan bli gjennomført uten uønskede bivirkninger. Arendals befolkning har mye kunnskap og innsikt som bør mobiliseres til kommunens beste. Den beste måten å mobilisere på er å gi innbyggerne større innflytelse.

 • Skape større åpenhet om kommunale beslutninger

 • Arbeide for lokale bydelsutvalg

 

Innovasjon og utvikling i kommunen

Innovasjon og utvikling er mer enn bare tilrettelegging for boligbygging.

 • Fortjenesten av boliger og stedsutvikling må komme flere til gode enn bare et fåtall utviklere.

 • Vi skal legge til rette for en desentralisering av enklere saksbehandling

 • Ta i bruk moderne teknologi for å utvikle mer fleksible tjenester, for eksempel i form av desentral ambulant saksbehandling

 

 

Redusere eiendomsskatten for husholdninger med inntekter under kr. 500 000

Så lenge boligenes verdi fastsettes ut fra markedsverdi, rammer eiendomsskatten folk uten hensyn til deres inntekt. På Sørlandet er det mange pensjonister med lav inntekt som har arvet eiendommer med høy markedsverdi. Da hjelper det ikke med et bunnfradrag i taksten på boligene. Det hjelper bare i de tilfellene hvor folk med lav inntekt også har en bolig med lav verdi. Her på Sørlandet er det ingen klar sammenheng mellom lav inntekt og lav verdi på bolig.

Det eneste rettferdige er å gjøre eiendomsskatten inntektsavhengig.

 • Hovelista vil at husholdninger med en inntekt under kr. 500 000 per år ikke skal betale eiendomsskatt i det hele tatt. Vi er klar over at den eksisterende lovgivningen ikke åpner for å gjøre eiendomsskatten inntektsavhengig. Dette problemet vil vi løse ved å sette deler av skatten på et utjevningsfond som refunderer innbetalt skatt til husholdninger med en inntekt på under kr. 500 000 per år.

 

Mot bomring rundt Arendal

Dagens løsning med veibruksavgift og bompengeinnkreving er urettferdig og ikke treffsikker, og bør erstattes med noe bedre. Dagens veibruksavgift for drivstoff skal korrigere samfunnets kostnader til støy, miljøutslipp, ulykker, køer og veislitasje. Bompengene var opprinnelig brukt til å finansiere nye veier, men etter de nylige endringene i Vegloven kan bypakkemidlene nå brukes på nesten hva som helst.

 • Hovelista sier nei til bomring rundt Arendal

 

Søndagsåpne butikker i juli

Arendal har ca. dobbelt så mange overnattinger i juli som både i juni og august. Dette er en mulighet våre butikker må få lov å benytte seg av.

 • Hovelista vil åpne for at de butikkene som ønsker det, kan holde åpent på søndager i juli måned.

34467_137863689575081_100000543518857_28

Program for lokalvalget 2019

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now